Português |  Français |  Русский |  English
תרומות מייל שבועי יששכר וזבולון חוסן ישועות


ישיבת "הר המור" נוסדה בשנת תשנ"ח בירושלים, על ידי תלמידיו של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
מגמת הישיבה הינה בניין התורה בעם ישראל. הישיבה רואה כמשימה לאומית את הצורך בהעמדת תלמידי חכמים מלאי תורה ואידיאלים, אשר יוכלו גם להיות שותפים בעיצוב דמותה הרוחנית של מדינת ישראל, ובהובלת התהליכים הפנימיים המתרחשים כעת בעמנו.
בישיבה לומדים מאות בחורים ומאות אברכים ש"תורתם אמונתם", ושוקדים יומם ולילה על כל חלקי התורה בהתמדה ובהתמסרות, תוך שילוב שירות צבאי.
ישיבת "הר המור" יונקת את רוחה ממשנתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, המאירה ומדריכה את דרכה של תורה בדורנו המיוחד, מתוך ראיית ההשגחה האלוקית המתגלה בתקומת עם ישראל בארצו ובמדינתו.


עיצוב:   בניית האתר: